Aviso legal

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

–  O  envío  dos seus  datos  de  carácter  persoal  a  través  desta  páxina  web,  con  motivo  de realizar unha solicitude de información/orzamento supón o consentimiento pola súa parte para  a  inclusión  e  tratamiento  dos  seus  datos  no   ficheiro  CLIENTES,  rexistrado  por  esta empresa  ante  a  AGPD.  Os  datos  obtidos  serán  utilizados  para  atender  a  solicitude realizada por vostede mesmo.
–  Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
–  O estudio da utilización dos servizos por parte dos usuarios/as e visitantes.
–  ARELAR  XESTION  SOCIOEDUCATIVA,  S.L,  non  cederá  información  a  terceiros  sen consentimento previo dos usuarios/as, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario  ao  Defensor  do  Pobo,  o  Ministerio  Fiscal  ou  os  Xuices  ou  Tribunais  ou  o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuidas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Poblo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.
No supuesto  de  que  se  solicitase  ao  usuario  datos  de  carácter  persoal  por  medios distintos  dos  anteriormente  expostos,  ARELAR  XESTION  SOCIOEDUCATIVA,  S.L   comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos  persoais  e  as  finalidades  coas  que  van  a  ser  utilizados,  da  obrigación  de facilitalos  ou  non,  dos  dereitos  que  asisten  ao  usuario,  das  condicións  en  que  se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do fichero e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L, con domicilio en VILAR S/N . RESIDENCIAL O FORNO BLOQUE 1, PORTAL2, 3ºF, 15881 – LESTEDO -BOQUEIXÓN- (A CORUÑA).
O feito de que non introduzca os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario  de  contacto  poderá  ter  como  consecuencia  que  ARELAR  XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.